مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Anthriscus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ANTH 1

Anthriscus

2

ANTH 2

Anthriscus

3

ANTH 3

Anthriscus

4

ANTH 4

Anthriscus

5

ANTH 5

Anthriscus

6

ANTH 6

Anthriscus

7

ANTH 7

Anthriscus

8

ROM007:8974

Anthriscus

9

ANTH 8

Anthriscus

10

ANTH 9

Anthriscus

11

09A9500002

Anthriscus

12

09A9500001

Anthriscus

13

09A9500002

Anthriscus

14

09A9500001

Anthriscus

15

ANTH 10

Anthriscus

16

ARCHE-KR011

Anthriscus

17

ANTH 11

Anthriscus

18

ANTH 12

Anthriscus

19

ANTH 13

Anthriscus

20

WIES-HG14

Anthriscus

21

ANTH 14

Anthriscus

22

ANTH 15

Anthriscus

23

ANTH 16

Anthriscus

24

ANTH 17

Anthriscus

25

ANTH 18

Anthriscus

26

ANTH 19

Anthriscus

27

ANTH 20

Anthriscus

28

ANTH 21

Anthriscus

29

NGB557

Anthriscus

30

NGB558

Anthriscus

31

2004-ANC-CE-1

Anthriscus

32

2007-ANC-SY-1

Anthriscus

33

2007-ANC-CA-1

Anthriscus

34

AzGR-4033

Anthriscus

35

AGB4076

Anthriscus

36

AGB4105

Anthriscus

37

AzGR-4336

Anthriscus

38

AzGR-4524

Anthriscus

39

AzGR-4599

Anthriscus

40

AzGR-5081

Anthriscus

41

D 8797

Anthriscus

42

D 8984

Anthriscus

43

D 8996

Anthriscus

44

HRIGRU 9643

Anthriscus

45

HRIGRU 9644

Anthriscus

46

HRIGRU 9645

Anthriscus

47

9863

Anthriscus

48

D 11529

Anthriscus

49

Ames 24019

Anthriscus

50

39420

Anthriscus