مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Arabidopsis

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1AV

Arabidopsis

2

1

Arabidopsis

3

2AV

Arabidopsis

4

2

Arabidopsis

5

3AV

Arabidopsis

6

3

Arabidopsis

7

4AV

Arabidopsis

8

4

Arabidopsis

9

5AV

Arabidopsis

10

5

Arabidopsis

11

6AV

Arabidopsis

12

6

Arabidopsis

13

W6 27799

Arabidopsis

14

7AV

Arabidopsis

15

7

Arabidopsis

16

8AV

Arabidopsis

17

8

Arabidopsis

18

9

Arabidopsis

19

9AV

Arabidopsis

20

10AV

Arabidopsis

21

10

Arabidopsis

22

11AV

Arabidopsis

23

11

Arabidopsis

24

12AV

Arabidopsis

25

12

Arabidopsis

26

13AV

Arabidopsis

27

13

Arabidopsis

28

14AV

Arabidopsis

29

14

Arabidopsis

30

15AV

Arabidopsis

31

15

Arabidopsis

32

16AV

Arabidopsis

33

16

Arabidopsis

34

17AV

Arabidopsis

35

17

Arabidopsis

36

18AV

Arabidopsis

37

18

Arabidopsis

38

19AV

Arabidopsis

39

19

Arabidopsis

40

N20

Arabidopsis

41

20

Arabidopsis

42

20AV

Arabidopsis

43

21

Arabidopsis

44

21AV

Arabidopsis

45

22

Arabidopsis

46

22AV

Arabidopsis

47

23

Arabidopsis

48

23AV

Arabidopsis

49

24

Arabidopsis

50

24AV

Arabidopsis