مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Artocarpus
altilis

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

HART 1

Artocarpus

2

AA/KIR/001

Artocarpus

3

AA/FJI/003

Artocarpus

4

HART 3

Artocarpus

5

AA/WSM/006

Artocarpus

6

AA/FJI/006

Artocarpus

7

AA/WSM/007

Artocarpus

8

AA/FJI/007

Artocarpus

9

AA/WSM/008

Artocarpus

10

AA/WSM/009

Artocarpus

11

AA/FJI/010

Artocarpus

12

HART 11

Artocarpus

13

AA/FJI/011

Artocarpus

14

AA/FJI/013

Artocarpus

15

AA/FJI/014

Artocarpus

16

AA/FJI/015

Artocarpus

17

AA/FJI/016

Artocarpus

18

HART 16

Artocarpus

19

HART 18

Artocarpus

20

HART 21

Artocarpus

21

HART 23

Artocarpus

22

HART 26

Artocarpus

23

HART 28

Artocarpus

24

HART 29

Artocarpus

25

HART 30

Artocarpus

26

HART 32

Artocarpus

27

HART 33

Artocarpus

28

HART 34

Artocarpus

29

HART 35

Artocarpus

30

HART 37

Artocarpus

31

HART 38

Artocarpus

32

HART 40

Artocarpus

33

HART 42

Artocarpus

34

HART 44

Artocarpus

35

HART 45

Artocarpus

36

HART 46

Artocarpus

37

HART 49

Artocarpus

38

HART 50

Artocarpus

39

HART 51

Artocarpus

40

HART 52

Artocarpus

41

HART 53

Artocarpus

42

HART 54

Artocarpus

43

HART 56

Artocarpus

44

HART 57

Artocarpus

45

TARS 6732

Artocarpus

46

TARS 17990

Artocarpus

47

NTBG 40444 001

Artocarpus

48

NTBG 770517 001

Artocarpus

49

NTBG 770519 001

Artocarpus

50

NTBG 770520 001

Artocarpus