مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Artocarpus
camansi

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

TARS 18009

Artocarpus

2

PI 560974

Artocarpus

3

NTBG 770444 001

Artocarpus

4

NTBG 910280 001

Artocarpus

5

NTBG 910281 001

Artocarpus

6

NTBG 910283 001

Artocarpus