مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Artocarpus
heterophyllus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

HART 27

Artocarpus

2

TARS 18002

Artocarpus

3

MIA 25128

Artocarpus

4

MIA 34993

Artocarpus

5

MIA 34994

Artocarpus

6

MIA 36611

Artocarpus

7

MIA 36612

Artocarpus

8

MIA 36613

Artocarpus

9

MIA 36614

Artocarpus

10

MIA 36615

Artocarpus

11

MIA 36616

Artocarpus

12

MIA 36617

Artocarpus

13

PI 89210

Artocarpus

14

PI 479213

Artocarpus

15

946302

Artocarpus

16

10000673

Artocarpus