مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Avena

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

FA1

Avena

2

BY01

Avena

3

SASASO001

Avena

4

SG01

Avena

5

EST1

Avena

6

TS-1-0

Avena

7

SASACO001

Avena

8

AB1

Avena

9

AWC0001

Avena

10

AVE 1

Avena

11

Av 1

Avena

12

NU01

Avena

13

ARCHE-HA001

Avena

14

1

Avena

15

MNE00001

Avena

16

001

Avena

17

AV0001

Avena

18

1

Avena

19

EST2

Avena

20

AWC0002

Avena

21

BY02

Avena

22

SASASO002

Avena

23

2

Avena

24

AV0002

Avena

25

SG02

Avena

26

2

Avena

27

TS-2-0

Avena

28

SASACO002

Avena

29

AB2

Avena

30

NU02

Avena

31

ST02

Avena

32

ARCHE-HA002

Avena

33

MU02

Avena

34

AVE 2

Avena

35

002

Avena

36

ARCHE-HA003

Avena

37

SASASO003

Avena

38

AWC0003

Avena

39

SG03

Avena

40

003

Avena

41

EST3

Avena

42

3

Avena

43

TS-3-0

Avena

44

SASACO003

Avena

45

AV0003

Avena

46

3

Avena

47

NU03

Avena

48

ST03

Avena

49

MU03

Avena

50

03C0700001

Avena