مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Brassica

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

RAW; Bulgarien; keine WP Nr

Brassica

2

0.0002

Brassica

3

PO FR00 0067

Brassica

4

BOm1

Brassica

5

Cav001

Brassica

6

BN01

Brassica

7

HBLFAG-Bra-0001

Brassica

8

ARCHE-RU001

Brassica

9

BRr01

Brassica

10

VEG00001

Brassica

11

FOD00002

Brassica

12

BOm2

Brassica

13

Cav002

Brassica

14

BN02

Brassica

15

2

Brassica

16

HBLFAG-Bra-0002

Brassica

17

ARCHE-BR002

Brassica

18

BRr02

Brassica

19

BRr03

Brassica

20

BOm3

Brassica

21

BN03

Brassica

22

ARCHE-BR003

Brassica

23

BOb03

Brassica

24

HBLFAG-Bra-0003

Brassica

25

BRr04

Brassica

26

BOm4

Brassica

27

WIES-G4

Brassica

28

BN04

Brassica

29

ARCHE-RU004

Brassica

30

BOb04

Brassica

31

HBLFAG-Bra-0004

Brassica

32

HBLFAG-Bra-0005

Brassica

33

BRr05

Brassica

34

5

Brassica

35

BOm5

Brassica

36

BN05

Brassica

37

ARCHE-RU005

Brassica

38

BOb05

Brassica

39

BOb06

Brassica

40

BRr06

Brassica

41

BOm6

Brassica

42

HBLFAG-Bra-0006

Brassica

43

BN06

Brassica

44

BN07

Brassica

45

BOb07

Brassica

46

BRA 07

Brassica

47

ARCHE-KO007

Brassica

48

BRr07

Brassica

49

7

Brassica

50

ARCHE-KB007

Brassica