مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Campanula

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CAMP 1

Campanula

2

SO-01-0084-2010

Campanula

3

SO-01-0100-2010

Campanula

4

NW-01-0207-2011

Campanula

5

NW-01-0313-2010

Campanula

6

SO-01-0396-2011

Campanula

7

NO-01-0418-2011

Campanula

8

SO-01-0440-2011

Campanula

9

NO-01-0461-2011

Campanula

10

NO-01-0518-2010

Campanula

11

NO-01-0596-2010

Campanula

12

SO-01-0876-2012

Campanula

13

CAMP 3

Campanula

14

NW-03-0006-2011

Campanula

15

NW-03-0021-2011

Campanula

16

NW-03-0026-2011

Campanula

17

NW-03-0027-2011

Campanula

18

NW-03-0029-2011

Campanula

19

CAMP 4

Campanula

20

CAMP 5

Campanula

21

SW-05-0443-2013

Campanula

22

SW-05-0444-2013

Campanula

23

SW-05-0481-2013

Campanula

24

CAMP 6

Campanula

25

SW-06-0072-2012

Campanula

26

SW-06-0155-2013

Campanula

27

SO-06-1027-2013

Campanula

28

SO-06-1028-2013

Campanula

29

SO-06-1029-2013

Campanula

30

W6 25387

Campanula

31

W6 25388

Campanula

32

W6 27261

Campanula

33

W6 27282

Campanula

34

W6 42516

Campanula

35

W6 42517

Campanula

36

W6 42518

Campanula

37

W6 42519

Campanula

38

W6 42520

Campanula

39

W6 44042

Campanula

40

W6 44043

Campanula

41

W6 44044

Campanula

42

W6 44045

Campanula

43

W6 45938

Campanula

44

W6 45939

Campanula

45

W6 45940

Campanula

46

W6 45941

Campanula

47

W6 47078

Campanula

48

CAMP 7

Campanula

49

NW-07-0022-2013

Campanula

50

NW-07-0027-2013

Campanula