مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Cicer

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ICC 1

Cicer

2

CIC 1

Cicer

3

CIC 2

Cicer

4

scon2

Cicer

5

ICC 2

Cicer

6

CIC 3

Cicer

7

scon3

Cicer

8

ICC 3

Cicer

9

scon4

Cicer

10

ICC 4

Cicer

11

CIC 5

Cicer

12

scon5

Cicer

13

ICC 5

Cicer

14

05L1100002

Cicer

15

05L1100003

Cicer

16

05L1100001

Cicer

17

05L1100007

Cicer

18

05L1100004

Cicer

19

05L1100005

Cicer

20

05L1100006

Cicer

21

05L1100008

Cicer

22

05L1100013

Cicer

23

05L1100012

Cicer

24

05L1100009

Cicer

25

05L1100010

Cicer

26

05L1100011

Cicer

27

05L1100016

Cicer

28

05L1100015

Cicer

29

05L1100014

Cicer

30

05L1100017

Cicer

31

05L1100018

Cicer

32

05L1100022

Cicer

33

05L1100020

Cicer

34

05L1100021

Cicer

35

05L1100019

Cicer

36

05L1100025

Cicer

37

05L1100023

Cicer

38

05L1100026

Cicer

39

05L1100027

Cicer

40

05L1100024

Cicer

41

05L1100032

Cicer

42

05L1100028

Cicer

43

05L1100029

Cicer

44

05L1100030

Cicer

45

05L1100031

Cicer

46

05L1100037

Cicer

47

05L1100033

Cicer

48

05L1100034

Cicer

49

05L1100035

Cicer

50

05L1100036

Cicer