مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Crataegus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CCRA 1

Crataegus

2

CCRA 2

Crataegus

3

CCRA 4

Crataegus

4

W6 32728

Crataegus

5

W6 36841

Crataegus

6

W6 37403

Crataegus

7

W6 43496

Crataegus

8

CCRA 25

Crataegus

9

CCRA 30

Crataegus

10

CCRA 31

Crataegus

11

CCRA 32

Crataegus

12

CCRA 36

Crataegus

13

CCRA 39

Crataegus

14

CCRA 40

Crataegus

15

CCRA 41

Crataegus

16

CCRA 121

Crataegus

17

CCRA 138

Crataegus

18

CCRA 139

Crataegus

19

AG144

Crataegus

20

CCRA 181

Crataegus

21

CCRA 191

Crataegus

22

CCRA 192

Crataegus

23

CCRA 193

Crataegus

24

CCRA 194

Crataegus

25

CCRA 195

Crataegus

26

CCRA 196

Crataegus

27

CCRA 197

Crataegus

28

CCRA 198

Crataegus

29

CCRA 198

Crataegus

30

CCRA 199

Crataegus

31

CCRA 199

Crataegus

32

CCRA 200

Crataegus

33

CCRA 201

Crataegus

34

CCRA 202

Crataegus

35

CCRA 203

Crataegus

36

CCRA 204

Crataegus

37

CCRA 205

Crataegus

38

CCRA 206

Crataegus

39

CCRA 207

Crataegus

40

CCRA 208

Crataegus

41

CCRA 209

Crataegus

42

CCRA 210

Crataegus

43

CCRA 211

Crataegus

44

CCRA 213

Crataegus

45

CCRA 214

Crataegus

46

CCRA 215

Crataegus

47

CCRA 216

Crataegus

48

CCRA 217

Crataegus

49

CCRA 218

Crataegus

50

CCRA 219

Crataegus