مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Cucurbita

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

MOS 1

Cucurbita

2

PEP 1

Cucurbita

3

MAX 1

Cucurbita

4

Zucchino001

Cucurbita

5

Zuc001

Cucurbita

6

MIX 1

Cucurbita

7

MAX 2

Cucurbita

8

PEP 2

Cucurbita

9

Zucchino002

Cucurbita

10

Zuc002

Cucurbita

11

MIX 2

Cucurbita

12

Zucchino003

Cucurbita

13

Zuc003

Cucurbita

14

MIX 3

Cucurbita

15

MIX 4

Cucurbita

16

Zuc004

Cucurbita

17

PEP 4

Cucurbita

18

Zucchino004

Cucurbita

19

MIX 5

Cucurbita

20

Zuc005

Cucurbita

21

WIES-SK5

Cucurbita

22

MIX 6

Cucurbita

23

MAX 6

Cucurbita

24

PEP 6

Cucurbita

25

HBLFAG-Cuc-0006

Cucurbita

26

WIES-SK6

Cucurbita

27

Zuc006

Cucurbita

28

W6 18608

Cucurbita

29

W6 2643

Cucurbita

30

W6 7115

Cucurbita

31

WIES-SK7

Cucurbita

32

MIX 7

Cucurbita

33

CUR 7

Cucurbita

34

ARCHE-KU007

Cucurbita

35

ROM007:10228

Cucurbita

36

ROM007:10229

Cucurbita

37

ROM007:10478

Cucurbita

38

ROM007:10479

Cucurbita

39

ROM007:10491

Cucurbita

40

ROM007:10492

Cucurbita

41

ROM007:10515

Cucurbita

42

ROM007:10517

Cucurbita

43

ROM007:10518

Cucurbita

44

ROM007:10519

Cucurbita

45

ROM007:10538

Cucurbita

46

ROM007:10582

Cucurbita

47

ROM007:10602

Cucurbita

48

ROM007:10603

Cucurbita

49

ROM007:10604

Cucurbita

50

ROM007:10605

Cucurbita