مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Elytrigia

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

W6 26567

Elytrigia

2

W6 26581

Elytrigia

3

W6 26586

Elytrigia

4

W6 26605

Elytrigia

5

W6 26610

Elytrigia

6

W6 26617

Elytrigia

7

W6 26622

Elytrigia

8

GRA 86

Elytrigia

9

GRA 213

Elytrigia

10

GRA 229

Elytrigia

11

GRA 486

Elytrigia

12

GRA 487

Elytrigia

13

GRA 566

Elytrigia

14

GRA 571

Elytrigia

15

GRA 657

Elytrigia

16

GRA 659

Elytrigia

17

740_30340

Elytrigia

18

740_30351

Elytrigia

19

740_30770

Elytrigia

20

740_32252

Elytrigia

21

740_33706

Elytrigia

22

740_33860

Elytrigia

23

740_35218

Elytrigia

24

740_35630

Elytrigia

25

740_36858

Elytrigia

26

740_36861

Elytrigia

27

740_36860

Elytrigia

28

740_36868

Elytrigia

29

740_36867

Elytrigia

30

740_36865

Elytrigia

31

740_36864

Elytrigia

32

740_36866

Elytrigia

33

740_36869

Elytrigia

34

740_36882

Elytrigia

35

740_36883

Elytrigia

36

740_36886

Elytrigia

37

740_36884

Elytrigia

38

740_36885

Elytrigia

39

740_37190

Elytrigia

40

740_37191

Elytrigia

41

740_37193

Elytrigia

42

740_37196

Elytrigia

43

740_37195

Elytrigia

44

740_37192

Elytrigia

45

740_37197

Elytrigia

46

740_37194

Elytrigia

47

740_37198

Elytrigia

48

740_37199

Elytrigia

49

740_37633

Elytrigia

50

740_37635

Elytrigia