مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Ferula

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

FER 2

Ferula

2

FER 3

Ferula

3

FER 4

Ferula

4

FER 5

Ferula

5

FER 6

Ferula

6

FER 7

Ferula

7

FER 8

Ferula

8

72R01/SYR002:IG126313

Ferula

9

ARI00873

Ferula

10

JO 1069

Ferula

11

1990-FER--1

Ferula

12

1990-FER--2

Ferula

13

1990-FER--3

Ferula

14

1998-FER-AF-1

Ferula

15

2000-FER-PN-1

Ferula

16

2003-FER-CM-1

Ferula

17

2003-FER-CM-2

Ferula

18

2004-FER-CM-1

Ferula

19

2004-FER-AF-1

Ferula

20

2004-FER-GA-1

Ferula

21

2004-FER-AF-2

Ferula

22

2006-FER-GA-1

Ferula

23

2006-FER-CM-1

Ferula

24

2006-FRU-SY-1

Ferula

25

2006-FER-AF-1

Ferula

26

2007-FER-CM-1

Ferula

27

2007-FER-CM-2

Ferula

28

2009-FER-TE-1

Ferula

29

2009-FER-GA-1

Ferula

30

MAP02671

Ferula

31

JO 2679

Ferula

32

JO 2739

Ferula

33

JO 3493

Ferula

34

JO 3604

Ferula

35

AzGR-5084

Ferula

36

AzGR-5095

Ferula

37

AzGR-5128

Ferula

38

AzGR-5136

Ferula

39

AzGR-5155

Ferula

40

AzGR-5156

Ferula

41

AzGR-5272

Ferula

42

AzGR-5312

Ferula

43

AzGR-9286

Ferula

44

HRIGRU 9695

Ferula

45

HRIGRU 9696

Ferula

46

HRIGRU 9697

Ferula

47

AzGR-9985

Ferula

48

AzGR-10121

Ferula

49

AZGR-11850

Ferula

50

Ames 19035

Ferula