مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Festuca

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

FRI0001

Festuca

2

FRP0001

Festuca

3

FPC0001

Festuca

4

FRC0001

Festuca

5

FAC0001

Festuca

6

FAP0001

Festuca

7

ABY-bFS 1

Festuca

8

FOC0001

Festuca

9

FAI0001

Festuca

10

NO-01-0186-2012

Festuca

11

NO-01-0187-2012

Festuca

12

FRC0002

Festuca

13

FRP0002

Festuca

14

FOC0002

Festuca

15

FRI0002

Festuca

16

FAC0002

Festuca

17

FAP0002

Festuca

18

FAI0002

Festuca

19

FAP0003

Festuca

20

FAI0003

Festuca

21

FOC0003

Festuca

22

FRC0003

Festuca

23

FRP0003

Festuca

24

FOD00003

Festuca

25

FAC0003

Festuca

26

ROM003:4115

Festuca

27

ROM003:4117

Festuca

28

ROM003:4133

Festuca

29

ROM003:4134

Festuca

30

ROM003:4135

Festuca

31

ROM003:4137

Festuca

32

ROM003:4138

Festuca

33

ROM003:4140

Festuca

34

ROM003:4141

Festuca

35

ROM003:4142

Festuca

36

ROM003:4144

Festuca

37

ROM003:4145

Festuca

38

ROM003:4146

Festuca

39

ROM003:4147

Festuca

40

ROM003:4149

Festuca

41

ROM003:4150

Festuca

42

ROM003:4152

Festuca

43

ROM003:4153

Festuca

44

ROM003:4154

Festuca

45

ROM003:4157

Festuca

46

ROM003:4158

Festuca

47

ROM003:4159

Festuca

48

ROM003:4160

Festuca

49

ROM003:4161

Festuca

50

ROM003:4162

Festuca