مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Garcinia

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

9

Garcinia

2

176

Garcinia

3

TARS 299

Garcinia

4

ICRAFF 00976

Garcinia

5

ICRAFF 00977

Garcinia

6

ICRAFF 00978

Garcinia

7

ICRAFF 00979

Garcinia

8

ICRAFF 00980

Garcinia

9

ICRAFF 00981

Garcinia

10

ICRAFF 00982

Garcinia

11

ICRAFF 00983

Garcinia

12

ICRAFF 00984

Garcinia

13

ICRAFF 00985

Garcinia

14

ICRAFF 00986

Garcinia

15

ICRAFF 00987

Garcinia

16

ICRAFF 00988

Garcinia

17

ICRAFF 00989

Garcinia

18

TARS 1202

Garcinia

19

TARS 1625

Garcinia

20

TARS 1790

Garcinia

21

TARS 1910

Garcinia

22

TARS 4286

Garcinia

23

TARS 4560

Garcinia

24

TARS 4823

Garcinia

25

5330

Garcinia

26

6549

Garcinia

27

TARS 6813

Garcinia

28

TARS 6815

Garcinia

29

MIA 9340

Garcinia

30

11101

Garcinia

31

TARS 16312

Garcinia

32

TARS 18000

Garcinia

33

TARS 18011

Garcinia

34

TARS 18180

Garcinia

35

TARS 18291

Garcinia

36

TARS 18293

Garcinia

37

22236

Garcinia

38

22237

Garcinia

39

MIA 22546

Garcinia

40

PI 23519

Garcinia

41

MIA 24454

Garcinia

42

MIA 25691

Garcinia

43

MIA 25694

Garcinia

44

MIA 26755

Garcinia

45

MIA 28169

Garcinia

46

MIA 28393

Garcinia

47

MIA 29092

Garcinia

48

MIA 29582

Garcinia

49

MIA 29583

Garcinia

50

MIA 31000

Garcinia