مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Glycine

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

H1

Glycine

2

TGm-1

Glycine

3

IND00001

Glycine

4

H02

Glycine

5

TGm-2

Glycine

6

IND00002

Glycine

7

ROM002:4612

Glycine

8

ROM002:4613

Glycine

9

ROM002:4614

Glycine

10

ROM002:4615

Glycine

11

ROM002:4616

Glycine

12

ROM002:4617

Glycine

13

ROM002:4618

Glycine

14

ROM002:4619

Glycine

15

ROM002:4620

Glycine

16

ROM002:4621

Glycine

17

ROM002:4622

Glycine

18

ROM002:4623

Glycine

19

ROM002:4624

Glycine

20

ROM002:4625

Glycine

21

ROM002:4626

Glycine

22

ROM002:4627

Glycine

23

ROM002:4628

Glycine

24

ROM002:4629

Glycine

25

ROM002:4630

Glycine

26

ROM002:4631

Glycine

27

ROM002:4632

Glycine

28

ROM002:4633

Glycine

29

ROM002:4634

Glycine

30

ROM002:4635

Glycine

31

ROM002:4636

Glycine

32

ROM002:4637

Glycine

33

ROM002:4638

Glycine

34

ROM002:4639

Glycine

35

ROM002:4640

Glycine

36

ROM002:4641

Glycine

37

ROM002:4642

Glycine

38

ROM002:4643

Glycine

39

ROM002:4644

Glycine

40

ROM002:4645

Glycine

41

ROM002:4646

Glycine

42

ROM002:4647

Glycine

43

ROM002:4648

Glycine

44

ROM002:4649

Glycine

45

ROM002:4650

Glycine

46

ROM002:4651

Glycine

47

ROM002:4652

Glycine

48

ROM002:4653

Glycine

49

ROM002:4654

Glycine

50

ROM002:4655

Glycine