مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Helianthus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

Gir 1

Helianthus

2

HEL 1

Helianthus

3

01O1300001

Helianthus

4

01O1300002

Helianthus

5

01O1300003

Helianthus

6

01O1300010

Helianthus

7

01O1300011

Helianthus

8

01O1300012

Helianthus

9

01O1300020

Helianthus

10

01O1300021

Helianthus

11

01O1300022

Helianthus

12

01O1300023

Helianthus

13

01O1300024

Helianthus

14

01O1300025

Helianthus

15

01O1300030

Helianthus

16

01O1300041

Helianthus

17

01O1300040

Helianthus

18

01O1300050

Helianthus

19

01O1300051

Helianthus

20

01O1300053

Helianthus

21

01O1300052

Helianthus

22

01O1300055

Helianthus

23

01O1300056

Helianthus

24

01O1300057

Helianthus

25

01O1300058

Helianthus

26

01O1300059

Helianthus

27

01O1300060

Helianthus

28

01O1300061

Helianthus

29

01O1300062

Helianthus

30

01O1300063

Helianthus

31

01O1300064

Helianthus

32

01O1300066

Helianthus

33

01O1300065

Helianthus

34

01O1300067

Helianthus

35

01O1300068

Helianthus

36

01O1300069

Helianthus

37

01O1300070

Helianthus

38

01O1300071

Helianthus

39

01O1300072

Helianthus

40

01O1300073

Helianthus

41

01O1300074

Helianthus

42

01O1300075

Helianthus

43

01O1300076

Helianthus

44

01O1300078

Helianthus

45

01O1300077

Helianthus

46

01O1300079

Helianthus

47

01O1300080

Helianthus

48

01O1300081

Helianthus

49

01O1300082

Helianthus

50

01O1300084

Helianthus