مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Heracleum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

HERA 1

Heracleum

2

NO-01-0013-2009

Heracleum

3

NW-01-0037-2011

Heracleum

4

SO-01-0088-2010

Heracleum

5

SW-01-0117-2012

Heracleum

6

NW-01-0143-2011

Heracleum

7

NW-01-0145-2011

Heracleum

8

NW-01-0213-2010

Heracleum

9

NW-01-0218-2010

Heracleum

10

NW-01-0256-2011

Heracleum

11

SO-01-0362-2011

Heracleum

12

NO-01-0381-2011

Heracleum

13

NO-01-0393-2012

Heracleum

14

NO-01-0452-2010

Heracleum

15

NO-01-0467-2011

Heracleum

16

NO-01-0494-2011

Heracleum

17

NO-01-0579-2010

Heracleum

18

NO-01-0597-2011

Heracleum

19

NO-01-0606-2010

Heracleum

20

NO-01-0609-2011

Heracleum

21

HERA 2

Heracleum

22

NO-02-0012-2011

Heracleum

23

NW-02-0246-2012

Heracleum

24

NW-02-0269-2012

Heracleum

25

NW-02-0270-2012

Heracleum

26

NW-02-0334-2012

Heracleum

27

NW-02-0339-2012

Heracleum

28

NW-02-0341-2012

Heracleum

29

HERA 3

Heracleum

30

SW-03-0017-2010

Heracleum

31

SW-03-0034-2010

Heracleum

32

NO-03-0039-2013

Heracleum

33

NW-03-0042-2009

Heracleum

34

SW-03-0062-2010

Heracleum

35

SW-03-0082-2010

Heracleum

36

SW-03-0149-2010

Heracleum

37

NO-03-0151-2013

Heracleum

38

NO-03-0201-2013

Heracleum

39

NO-03-0211-2013

Heracleum

40

SW-03-0245-2011

Heracleum

41

SW-03-0283-2011

Heracleum

42

HERA 4

Heracleum

43

SW-04-0013-2010

Heracleum

44

NW-04-0088-2012

Heracleum

45

NW-04-0089-2012

Heracleum

46

HERA 5

Heracleum

47

SW-05-0120-2011

Heracleum

48

SW-05-0176-2011

Heracleum

49

SW-05-0201-2011

Heracleum

50

SO-05-0795-2012

Heracleum