مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum
agriocrithon

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

HOR 1645

Hordeum

2

HOR 2268

Hordeum

3

HOR 2451

Hordeum

4

HOR 2452

Hordeum

5

HOR 2453

Hordeum

6

HOR 2454

Hordeum

7

HOR 2455

Hordeum

8

HOR 2456

Hordeum

9

HOR 2457

Hordeum

10

HOR 2458

Hordeum

11

HOR 2459

Hordeum

12

HOR 2460

Hordeum

13

HOR 2461

Hordeum

14

HOR 2462

Hordeum

15

HOR 2463

Hordeum

16

HOR 2464

Hordeum

17

HOR 2465

Hordeum

18

HOR 2466

Hordeum

19

HOR 2507

Hordeum

20

HOR 2508

Hordeum

21

HOR 2653

Hordeum

22

HOR 2908

Hordeum

23

HOR 3552

Hordeum

24

HOR 3886

Hordeum

25

HOR 3900

Hordeum

26

HOR 3901

Hordeum

27

HOR 3902

Hordeum

28

HOR 3903

Hordeum

29

HOR 3905

Hordeum

30

HOR 3906

Hordeum

31

HOR 3907

Hordeum

32

HOR 4414

Hordeum

33

HOR 4904

Hordeum

34

HOR 7269

Hordeum

35

HOR 8509

Hordeum

36

HOR 9517

Hordeum

37

HOR 9719

Hordeum

38

HOR 10286

Hordeum

39

HOR 10407

Hordeum

40

HOR 11029

Hordeum

41

HOR 12747

Hordeum

42

HOR 12755

Hordeum

43

HOR 13020

Hordeum

44

HOR 13805

Hordeum

45

RCAT066299

Hordeum

46

RCAT067705

Hordeum

47

RCAT067929

Hordeum

48

RCAT068054

Hordeum

49

237548

Hordeum

50

AGG402775BARL

Hordeum