مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum
arizonicum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

BCC 2054

Hordeum

2

BCC 2060

Hordeum

3

H3256

Hordeum

4

NGB6438

Hordeum

5

NGB90001

Hordeum

6

NGB90045

Hordeum

7

NGB90332

Hordeum

8

NGB90553

Hordeum

9

AGG409271BARL

Hordeum

10

AGG409277BARL

Hordeum