مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

SGRIED

Hordeum

2

SGvexg

Hordeum

3

SGtaee

Hordeum

4

SGsgd

Hordeum

5

SGSAAS

Hordeum

6

SGW

Hordeum

7

SGmunnb

Hordeum

8

sgGRIMB

Hordeum

9

SGEUSG

Hordeum

10

SGBIELb

Hordeum

11

SGAd

Hordeum

12

sgGOMA

Hordeum

13

sgVEX

Hordeum

14

SGstnj

Hordeum

15

SGsbi

Hordeum

16

SGlevd

Hordeum

17

SGniee

Hordeum

18

SGmued

Hordeum

19

sgGLURB

Hordeum

20

SGEisoNA

Hordeum

21

SGBETT

Hordeum

22

SGsavg

Hordeum

23

SGBITD

Hordeum

24

sgULRH

Hordeum

25

SGsgi

Hordeum

26

SGsarc

Hordeum

27

SGERNB

Hordeum

28

SGnaxj

Hordeum

29

Sglena

Hordeum

30

sgGESCHB

Hordeum

31

SGBLAC

Hordeum

32

SGAUSS

Hordeum

33

SGmunsd

Hordeum

34

SGEIS

Hordeum

35

SGvexf

Hordeum

36

SGtaeb

Hordeum

37

SGsbm

Hordeum

38

SGsted

Hordeum

39

SGsab

Hordeum

40

SGBISF

Hordeum

41

SGmunsa

Hordeum

42

sgGRIMA

Hordeum

43

SGEVOA

Hordeum

44

SGBIELC

Hordeum

45

SGAc

Hordeum

46

sgGESCHA

Hordeum

47

SGvera

Hordeum

48

SGstnk

Hordeum

49

SGsbj

Hordeum

50

sglenm

Hordeum