مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

sgULRH

Hordeum

2

SGsgi

Hordeum

3

SGmuec

Hordeum

4

SGsarc

Hordeum

5

SGnaxj

Hordeum

6

Sglena

Hordeum

7

sgGESCHB

Hordeum

8

SGBLAC

Hordeum

9

SGAUSS

Hordeum

10

SGmunsd

Hordeum

11

SGvexf

Hordeum

12

SGtaeb

Hordeum

13

SGsbm

Hordeum

14

SGERNA

Hordeum

15

SGsab

Hordeum

16

SGmunsa

Hordeum

17

sgGRIMA

Hordeum

18

SGEVOA

Hordeum

19

SGBIELC

Hordeum

20

SGAc

Hordeum

21

sgGESCHA

Hordeum

22

SGvera

Hordeum

23

SGstnk

Hordeum

24

SGsbj

Hordeum

25

SGW

Hordeum

26

SGnenc

Hordeum

27

SGlevb

Hordeum

28

sgGLURC

Hordeum

29

SGEIE

Hordeum

30

SGbetta

Hordeum

31

SGsave

Hordeum

32

SGBLAA

Hordeum

33

sgULRB

Hordeum

34

SGsgg

Hordeum

35

SGlevd

Hordeum

36

SGsard

Hordeum

37

SGnaxi

Hordeum

38

SGlenb

Hordeum

39

sgGampa

Hordeum

40

SGBLAD

Hordeum

41

SGAussb

Hordeum

42

SGmunse

Hordeum

43

SGvexe

Hordeum

44

SGtaec

Hordeum

45

SGsbn

Hordeum

46

SGERNB

Hordeum

47

SGsac

Hordeum

48

SGmunsb

Hordeum

49

SGGRI

Hordeum

50

SGEVOB

Hordeum