مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Ipomoea
batatas

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

IB/DOM/001

Ipomoea

2

IB/COK/001

Ipomoea

3

IB/JPN/001

Ipomoea

4

IB/PNG/001

Ipomoea

5

IB/IDN/001

Ipomoea

6

IB/ECU/001

Ipomoea

7

IB/NGA/001

Ipomoea

8

IB/ZAF/001

Ipomoea

9

IB/BOL/001

Ipomoea

10

IB/PER/001

Ipomoea

11

IB/LKA/001

Ipomoea

12

IB/PHL/001

Ipomoea

13

IB/TON/001

Ipomoea

14

IB/PRI/001

Ipomoea

15

IB/TWN/001

Ipomoea

16

IB/BDI/001

Ipomoea

17

IB/USA/001

Ipomoea

18

IB/CHN/001

Ipomoea

19

IB/WSM/001

Ipomoea

20

IB/FJI/001

Ipomoea

21

IB/UGA/001

Ipomoea

22

IB/AUS/001

Ipomoea

23

IB/KEN/001

Ipomoea

24

IB/MEX/001

Ipomoea

25

IB/ARG/002

Ipomoea

26

IB/PHL/002

Ipomoea

27

IB/KEN/002

Ipomoea

28

IB/ECU/002

Ipomoea

29

IB/BOL/002

Ipomoea

30

IB/SLB/002

Ipomoea

31

IB/JPN/002

Ipomoea

32

IB/TWN/002

Ipomoea

33

IB/AUS/002

Ipomoea

34

IB/UGA/002

Ipomoea

35

IB/NGA/002

Ipomoea

36

IB/USA/002

Ipomoea

37

IB/IDN/002

Ipomoea

38

IB/FJI/002

Ipomoea

39

IB/PNG/002

Ipomoea

40

IB/CHN/002

Ipomoea

41

IB/PER/002

Ipomoea

42

IB/SLB/003

Ipomoea

43

IB/VUT/003

Ipomoea

44

IB/WSM/003

Ipomoea

45

IB/TON/003

Ipomoea

46

IB/TWN/003

Ipomoea

47

IB/CHN/003

Ipomoea

48

IB/IDN/003

Ipomoea

49

IB/AUS/003

Ipomoea

50

IB/PHL/003

Ipomoea