مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Lathyrus
articula

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

UD0400603

Lathyrus

2

UD0400619

Lathyrus

3

UD0400623

Lathyrus

4

UD0400625

Lathyrus

5

UD0400792

Lathyrus

6

UD0400794

Lathyrus

7

UD0400849

Lathyrus

8

UD0400850

Lathyrus

9

UD0400851

Lathyrus

10

UD0400852

Lathyrus

11

UD0400853

Lathyrus

12

UD0400874

Lathyrus