مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Lens

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

IG 1

Lens

2

LENS 2

Lens

3

IG 2

Lens

4

LENS 3

Lens

5

IG 3

Lens

6

IG 4

Lens

7

LENS 4

Lens

8

IG 5

Lens

9

05L0800001

Lens

10

05L0800006

Lens

11

05L0800004

Lens

12

05L0800005

Lens

13

05L0800003

Lens

14

05L0800002

Lens

15

05L0800008

Lens

16

05L0800009

Lens

17

05L0800010

Lens

18

05L0800011

Lens

19

05L0800007

Lens

20

05L0800014

Lens

21

05L0800015

Lens

22

05L0800012

Lens

23

05L0800013

Lens

24

05L0800020

Lens

25

05L0800018

Lens

26

05L0800019

Lens

27

05L0800016

Lens

28

05L0800017

Lens

29

05L0800025

Lens

30

05L0800024

Lens

31

05L0800021

Lens

32

05L0800022

Lens

33

05L0800023

Lens

34

05L0800030

Lens

35

05L0800028

Lens

36

05L0800029

Lens

37

05L0800026

Lens

38

05L0800027

Lens

39

05L0800031

Lens

40

05L0800032

Lens

41

05L0800034

Lens

42

05L0800038

Lens

43

05L0800039

Lens

44

05L0800036

Lens

45

05L0800037

Lens

46

05L0800035

Lens

47

05L0800041

Lens

48

05L0800044

Lens

49

05L0800042

Lens

50

05L0800043

Lens