مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Lycopersicon

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

TCV Agata

Lycopersicon

2

TCV Gyumri

Lycopersicon

3

TCV Lia

Lycopersicon

4

TCV Lusin

Lycopersicon

5

TCV Never

Lycopersicon

6

TCV Roma

Lycopersicon

7

TCV Svitanok

Lycopersicon

8

TCV Yeraz

Lycopersicon

9

TCV Zarnitsa

Lycopersicon

10

TTBV P/H

Lycopersicon

11

LYC 1

Lycopersicon

12

1

Lycopersicon

13

MLE 1

Lycopersicon

14

TCV Never 1

Lycopersicon

15

MLP 1

Lycopersicon

16

SKT-001/02

Lycopersicon

17

RUS001:K-3946

Lycopersicon

18

RUS001:K-3947

Lycopersicon

19

RUS001:K-3950

Lycopersicon

20

RUS001:K-3951

Lycopersicon

21

RUS001:K-3958

Lycopersicon

22

RUS001:K-3959

Lycopersicon

23

RUS001:K-3989

Lycopersicon

24

RUS001:K-3990

Lycopersicon

25

RUS001:K-4174

Lycopersicon

26

RUS001:K-4223

Lycopersicon

27

RUS001:K-4360

Lycopersicon

28

RUS001:K-4367

Lycopersicon

29

RUS001:K-5027

Lycopersicon

30

RUS001:K-5035

Lycopersicon

31

MLE 2

Lycopersicon

32

MDI 00002

Lycopersicon

33

MLP 2

Lycopersicon

34

LYC 2

Lycopersicon

35

SKT-002/02

Lycopersicon

36

3

Lycopersicon

37

LYC 3

Lycopersicon

38

MLE 3

Lycopersicon

39

TCV Soyuz 3

Lycopersicon

40

MLP 3

Lycopersicon

41

3.0003

Lycopersicon

42

SKT-003/02

Lycopersicon

43

LYC 4

Lycopersicon

44

4

Lycopersicon

45

MLE 4

Lycopersicon

46

MLP 4

Lycopersicon

47

MLP 5

Lycopersicon

48

MLE 5

Lycopersicon

49

LYC 5

Lycopersicon

50

ARM005:2004/74

Lycopersicon