مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Malus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

B00

Malus

2

TeAA

Malus

3

0.006 APL

Malus

4

SH_G_0?-07

Malus

5

00.11 APL

Malus

6

0.110 APL

Malus

7

0.113 APL

Malus

8

0.129 APL

Malus

9

0.132 APL

Malus

10

0.135 APL

Malus

11

0.180 APL

Malus

12

0.189 APL

Malus

13

0.194 APL

Malus

14

0.195 APL

Malus

15

0.201 APL

Malus

16

0.218 APL

Malus

17

0.223 APL

Malus

18

0.228 APL

Malus

19

0.237 APL

Malus

20

0.276 APL

Malus

21

0.279 APL

Malus

22

0.280 APL

Malus

23

0.289 APL

Malus

24

0.291 APL

Malus

25

0.308 Apl

Malus

26

0.317 APL

Malus

27

0.326 APL

Malus

28

0.330 APL

Malus

29

0.331 APL

Malus

30

0.333 APL

Malus

31

0.334 APL

Malus

32

0.335 APL

Malus

33

0.336 APL

Malus

34

0.337 APL

Malus

35

0.338 APL

Malus

36

0.339 APL

Malus

37

0.340 APL

Malus

38

0.341 APL

Malus

39

0.342 APL

Malus

40

0.343 APL

Malus

41

0.344 APL

Malus

42

0.346 APL

Malus

43

0.359 APL

Malus

44

0.360 APL

Malus

45

0.371 APL

Malus

46

0.374 APL

Malus

47

0.375 APL

Malus

48

0.379 APL

Malus

49

0.381 APL

Malus

50

0.388 APL

Malus