مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Medicago
sativa

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

MSP0001

Medicago

2

ABY-EUC_MS_001

Medicago

3

ABY-AF 1

Medicago

4

MSC0001

Medicago

5

MSI0001

Medicago

6

ABY-AF 2

Medicago

7

MSC0002

Medicago

8

MSI0002

Medicago

9

MSP0002

Medicago

10

P000002

Medicago

11

ABY-EUC_MS_002

Medicago

12

ROM002:14172

Medicago

13

ROM002:14173

Medicago

14

ROM002:14174

Medicago

15

ROM002:14175

Medicago

16

ROM002:14176

Medicago

17

ROM002:14177

Medicago

18

ROM002:14178

Medicago

19

ROM002:14179

Medicago

20

ROM002:14180

Medicago

21

ROM002:14181

Medicago

22

ROM002:14182

Medicago

23

ROM002:14183

Medicago

24

ROM002:14184

Medicago

25

ROM002:14185

Medicago

26

ROM002:14186

Medicago

27

ROM002:14187

Medicago

28

ROM002:14188

Medicago

29

ROM002:14189

Medicago

30

ROM002:14190

Medicago

31

ROM002:14191

Medicago

32

ROM002:14192

Medicago

33

ROM002:14193

Medicago

34

ROM002:14194

Medicago

35

ROM002:14195

Medicago

36

ROM002:14196

Medicago

37

ROM002:14197

Medicago

38

ROM002:14198

Medicago

39

ROM002:14199

Medicago

40

ROM002:14200

Medicago

41

ROM002:14201

Medicago

42

ROM002:14202

Medicago

43

ROM002:14203

Medicago

44

ROM002:14204

Medicago

45

ROM002:14205

Medicago

46

ROM002:14206

Medicago

47

ROM002:14207

Medicago

48

ROM002:14208

Medicago

49

ROM002:14209

Medicago

50

ROM002:14210

Medicago