مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Medicago

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ABY-AF 1

Medicago

2

MAP0001

Medicago

3

MSC0001

Medicago

4

MSI0001

Medicago

5

MSP0001

Medicago

6

ABY-EUC_MS_001

Medicago

7

P000001

Medicago

8

MLC0001

Medicago

9

L000001

Medicago

10

MAC0001

Medicago

11

NW-01-0118-2010

Medicago

12

NW-01-0126-2011

Medicago

13

NW-01-0221-2011

Medicago

14

SO-01-0444-2011

Medicago

15

NO-01-0498-2010

Medicago

16

NO-01-0506-2010

Medicago

17

NO-01-0559-2011

Medicago

18

NO-01-0628-2010

Medicago

19

SO-01-0924-2012

Medicago

20

MAP0002

Medicago

21

ABY-AF 2

Medicago

22

MSC0002

Medicago

23

MSI0002

Medicago

24

MSP0002

Medicago

25

P000002

Medicago

26

MLC0002

Medicago

27

MAC0002

Medicago

28

L000002

Medicago

29

ABY-EUC_MS_002

Medicago

30

LR2-058

Medicago

31

LR2-060

Medicago

32

LR2-061

Medicago

33

LR2-062

Medicago

34

LR2-063

Medicago

35

LR2-064

Medicago

36

LR2-065

Medicago

37

LR2-066

Medicago

38

LR2-067

Medicago

39

LR2-076

Medicago

40

LR2-077A

Medicago

41

LR2-079

Medicago

42

LR2-081

Medicago

43

LR2-084

Medicago

44

LR2-085

Medicago

45

LR2-087

Medicago

46

LR2-088

Medicago

47

LR2-088A

Medicago

48

LR2-089B

Medicago

49

LR2-089

Medicago

50

LR2-090

Medicago