مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Oryza

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

IRGC 1

Oryza

2

GSOR 1

Oryza

3

Ris 0001

Oryza

4

BRA 00000001-8

Oryza

5

IRGC 2

Oryza

6

GSOR 2

Oryza

7

Ris 0002

Oryza

8

WAB0000002

Oryza

9

ROM002:14951

Oryza

10

ROM002:14952

Oryza

11

ROM002:14953

Oryza

12

ROM002:14954

Oryza

13

ROM002:14955

Oryza

14

ROM002:14956

Oryza

15

ROM002:14957

Oryza

16

ROM002:14958

Oryza

17

ROM002:14959

Oryza

18

ROM002:14960

Oryza

19

ROM002:14961

Oryza

20

ROM002:14962

Oryza

21

ROM002:14963

Oryza

22

ROM002:14964

Oryza

23

ROM002:14965

Oryza

24

ROM002:14966

Oryza

25

ROM002:14967

Oryza

26

ROM002:14968

Oryza

27

ROM002:14969

Oryza

28

ROM002:14970

Oryza

29

ROM002:14971

Oryza

30

ROM002:14972

Oryza

31

ROM002:14973

Oryza

32

ROM002:14974

Oryza

33

ROM002:14975

Oryza

34

ROM002:14976

Oryza

35

ROM002:14977

Oryza

36

ROM002:14978

Oryza

37

ROM002:14979

Oryza

38

ROM002:14980

Oryza

39

ROM002:14981

Oryza

40

ROM002:14982

Oryza

41

ROM002:14983

Oryza

42

ROM002:14984

Oryza

43

ROM002:14985

Oryza

44

ROM002:14986

Oryza

45

ROM002:14987

Oryza

46

ROM002:14988

Oryza

47

ROM002:14989

Oryza

48

ROM002:14990

Oryza

49

ROM002:14991

Oryza

50

ROM002:14992

Oryza