مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Persicaria

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NO-01-0662-2011

Persicaria

2

NW-04-0075-2012

Persicaria

3

NW-04-0125-2013

Persicaria

4

SO-05-1035-2013

Persicaria

5

SO-06-0950-2012

Persicaria

6

SO-06-1043-2013

Persicaria

7

W6 21328

Persicaria

8

W6 46087

Persicaria

9

W6 46624

Persicaria

10

W6 47199

Persicaria

11

SO-07-1049-2013

Persicaria

12

NW-08-0073-2013

Persicaria

13

NW-08-0128-2013

Persicaria

14

EA-12-0005-2013

Persicaria

15

WIES-FP14

Persicaria

16

OPGC 2603

Persicaria

17

OPGC 2604

Persicaria

18

AzGR-5110

Persicaria

19

AzGR-5117

Persicaria

20

AzGR-5122

Persicaria

21

AzGR-5186

Persicaria

22

AzGR-5221

Persicaria

23

AzGR-5243

Persicaria

24

AzGR-9306

Persicaria

25

19439

Persicaria

26

21416

Persicaria

27

22012

Persicaria

28

23754

Persicaria

29

44932

Persicaria

30

59178

Persicaria

31

66927

Persicaria

32

140085

Persicaria

33

154349

Persicaria

34

154350

Persicaria

35

158820

Persicaria

36

172004

Persicaria

37

194527

Persicaria

38

226527

Persicaria

39

246644

Persicaria

40

247777

Persicaria

41

252245

Persicaria

42

256254

Persicaria

43

PI 307307

Persicaria

44

308658

Persicaria

45

310480

Persicaria

46

310516

Persicaria

47

312277

Persicaria

48

346289

Persicaria

49

352226

Persicaria

50

355294

Persicaria