مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Peucedanum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NO-01-0514-2010

Peucedanum

2

NO-01-0563-2012

Peucedanum

3

NO-02-0011-2011

Peucedanum

4

NO-02-0020-2009

Peucedanum

5

NO-02-0029-2009

Peucedanum

6

NO-03-0106-2013

Peucedanum

7

NO-03-0166-2013

Peucedanum

8

13M1400003

Peucedanum

9

13M1400001

Peucedanum

10

WIES-HG73

Peucedanum

11

GUMP-PO00357

Peucedanum

12

GUMP-PO00358

Peucedanum

13

GUMP-PO00359

Peucedanum

14

1998-PEU-OF-1

Peucedanum

15

1998-PEU-OF-2

Peucedanum

16

1998-PEU-OF-3

Peucedanum

17

JO 3272

Peucedanum

18

AzGR-5093

Peucedanum

19

AzGR-5129

Peucedanum

20

AzGR-5146

Peucedanum

21

AzGR-5223

Peucedanum

22

AzGR-5263

Peucedanum

23

AzGR-5264

Peucedanum

24

HRIGRU 9740

Peucedanum

25

HRIGRU 9741

Peucedanum

26

HRIGRU 9742

Peucedanum

27

HRIGRU 9743

Peucedanum

28

HRIGRU 9744

Peucedanum

29

HRIGRU 9745

Peucedanum

30

HRIGRU 9790

Peucedanum

31

35237

Peucedanum

32

43245

Peucedanum

33

GBK-048716

Peucedanum

34

GBK-048737

Peucedanum

35

GBK-050064

Peucedanum

36

RCAT053752

Peucedanum

37

55608

Peucedanum

38

NA 71364

Peucedanum

39

110325

Peucedanum

40

112363

Peucedanum

41

122733

Peucedanum

42

123109

Peucedanum

43

137083

Peucedanum

44

139870

Peucedanum

45

175625

Peucedanum

46

278168

Peucedanum

47

PI 288252

Peucedanum

48

PI 296059

Peucedanum

49

361448

Peucedanum

50

361482

Peucedanum