مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Phaseolus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

Nemasnap*

Phaseolus

2

0.0004

Phaseolus

3

0.0005

Phaseolus

4

G1

Phaseolus

5

SRGB 1

Phaseolus

6

NI_1

Phaseolus

7

1

Phaseolus

8

Fag001

Phaseolus

9

TPv-1

Phaseolus

10

PHA 1

Phaseolus

11

TPl-1

Phaseolus

12

Tpt-1A

Phaseolus

13

ARCHE-BB001

Phaseolus

14

SRBPHVB002

Phaseolus

15

SRGB 2

Phaseolus

16

2

Phaseolus

17

Fag002

Phaseolus

18

NI_2

Phaseolus

19

PHA 2

Phaseolus

20

G2

Phaseolus

21

TPt-2A

Phaseolus

22

TPt-2-A

Phaseolus

23

ARCHE-BB002

Phaseolus

24

ARCHE-BL003

Phaseolus

25

ARCHE-BB003

Phaseolus

26

TPt-3-B

Phaseolus

27

NI_3

Phaseolus

28

SRGB 3

Phaseolus

29

Fag003

Phaseolus

30

PHA 3

Phaseolus

31

G3

Phaseolus

32

3.0002

Phaseolus

33

3.0004

Phaseolus

34

ARCHE-BB004

Phaseolus

35

ARCHE-BS004

Phaseolus

36

TPt-4-A

Phaseolus

37

SRGB 4

Phaseolus

38

Fag004

Phaseolus

39

PHA 4

Phaseolus

40

G4

Phaseolus

41

00004-04

Phaseolus

42

G5

Phaseolus

43

Fag005

Phaseolus

44

SRGB 5

Phaseolus

45

5

Phaseolus

46

00005-04

Phaseolus

47

05L0500004

Phaseolus

48

05L0500003

Phaseolus

49

05L0500007

Phaseolus

50

05L0500008

Phaseolus