مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Phyllostachys

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

421

Phyllostachys

2

751

Phyllostachys

3

756

Phyllostachys

4

758

Phyllostachys

5

759

Phyllostachys

6

760

Phyllostachys

7

761

Phyllostachys

8

762

Phyllostachys

9

763

Phyllostachys

10

764

Phyllostachys

11

765

Phyllostachys

12

766

Phyllostachys

13

767

Phyllostachys

14

768

Phyllostachys

15

769

Phyllostachys

16

770

Phyllostachys

17

771

Phyllostachys

18

772

Phyllostachys

19

773

Phyllostachys

20

774

Phyllostachys

21

775

Phyllostachys

22

776

Phyllostachys

23

TARS 3670

Phyllostachys

24

PI 12180

Phyllostachys

25

TARS 16439

Phyllostachys

26

TARS 16441

Phyllostachys

27

TARS 16442

Phyllostachys

28

TARS 16443

Phyllostachys

29

TARS 16448

Phyllostachys

30

TARS 16449

Phyllostachys

31

TARS 16450

Phyllostachys

32

TARS 16452

Phyllostachys

33

TARS 16453

Phyllostachys

34

TARS 16454

Phyllostachys

35

TARS 16455

Phyllostachys

36

TARS 16456

Phyllostachys

37

TARS 16457

Phyllostachys

38

TARS 16458

Phyllostachys

39

TARS 16459

Phyllostachys

40

TARS 16464

Phyllostachys

41

TARS 16465

Phyllostachys

42

TARS 16467

Phyllostachys

43

TARS 16468

Phyllostachys

44

TARS 16469

Phyllostachys

45

TARS 16470

Phyllostachys

46

TARS 16471

Phyllostachys

47

TARS 16473

Phyllostachys

48

TARS 16474

Phyllostachys

49

TARS 16475

Phyllostachys

50

TARS 16476

Phyllostachys