مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Pimpinella

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ROM007:10330

Pimpinella

2

ROM007:10448

Pimpinella

3

ROM007:13335

Pimpinella

4

ROM007:13934

Pimpinella

5

ROM007:14155

Pimpinella

6

ROM007:14949

Pimpinella

7

ROM007:14950

Pimpinella

8

ROM007:17037

Pimpinella

9

ROM007:18055

Pimpinella

10

ROM007:18782

Pimpinella

11

PIMP 9

Pimpinella

12

09A7200006

Pimpinella

13

09A7200007

Pimpinella

14

09A7200002

Pimpinella

15

09A7200007

Pimpinella

16

09A7200006

Pimpinella

17

09A7200003

Pimpinella

18

09A7200002

Pimpinella

19

09A7200003

Pimpinella

20

09A7200501

Pimpinella

21

09A7200502

Pimpinella

22

09A7200503

Pimpinella

23

09A7200502

Pimpinella

24

09A7200501

Pimpinella

25

09A7200503

Pimpinella

26

09A7200504

Pimpinella

27

09A7200504

Pimpinella

28

PIMP 11

Pimpinella

29

PIMP 12

Pimpinella

30

PIMP 13

Pimpinella

31

PIMP 16

Pimpinella

32

PIMP 17

Pimpinella

33

PIMP 18

Pimpinella

34

PIMP 19

Pimpinella

35

PIMP 21

Pimpinella

36

PIMP 22

Pimpinella

37

PIMP 23

Pimpinella

38

PIMP 24

Pimpinella

39

PIMP 26

Pimpinella

40

PIMP 27

Pimpinella

41

PIMP 28

Pimpinella

42

PIMP 29

Pimpinella

43

PIMP 30

Pimpinella

44

PIMP 31

Pimpinella

45

PIMP 32

Pimpinella

46

PIMP 33

Pimpinella

47

PIMP 34

Pimpinella

48

PIMP 35

Pimpinella

49

PIMP 36

Pimpinella

50

PIMP 37

Pimpinella