مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Pisum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

VRB???

Pisum

2

PSI0001

Pisum

3

AGG1PEAS

Pisum

4

PSP0001

Pisum

5

ARCHE-EZ001

Pisum

6

VFB0001

Pisum

7

VCC0001

Pisum

8

VKL0001

Pisum

9

VVR001

Pisum

10

VFD0001

Pisum

11

1

Pisum

12

1

Pisum

13

ARCHE-EP001

Pisum

14

PIS 1

Pisum

15

HBLFAG-Pis-0001

Pisum

16

PSC0001

Pisum

17

HBLFAG-Pis-0002

Pisum

18

VCL0002

Pisum

19

VFD0002

Pisum

20

AGG2PEAS

Pisum

21

ARCHE-EZ002

Pisum

22

PSC0002

Pisum

23

2

Pisum

24

PSI0002

Pisum

25

PSP0002

Pisum

26

ARCHE-ER002

Pisum

27

PIS 2

Pisum

28

ARCHE-ER003

Pisum

29

HBLFAG-Pis-0003

Pisum

30

PSC0003

Pisum

31

AGG3PEAS

Pisum

32

PSI0003

Pisum

33

PIS 3

Pisum

34

ARCHE-EZ003

Pisum

35

ARCHE-ES003

Pisum

36

PSP0003

Pisum

37

VMB003

Pisum

38

VKR003

Pisum

39

VKL003

Pisum

40

3.0005

Pisum

41

3.0006

Pisum

42

PSC0004

Pisum

43

PSI0004

Pisum

44

PSP0004

Pisum

45

PIS 4

Pisum

46

VCL004

Pisum

47

VSD0004

Pisum

48

AGG4PEAS

Pisum

49

MGS0004

Pisum

50

VMB0004

Pisum