مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Pisum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

VRB???

Pisum

2

VVR001

Pisum

3

ARCHE-EZ001

Pisum

4

VFD0001

Pisum

5

1

Pisum

6

1

Pisum

7

PSC0001

Pisum

8

PSI0001

Pisum

9

PSP0001

Pisum

10

PIS 1

Pisum

11

VFB0001

Pisum

12

ARCHE-EP001

Pisum

13

HBLFAG-Pis-0001

Pisum

14

VCC0001

Pisum

15

AGG1PEAS

Pisum

16

VKL0001

Pisum

17

AGG2PEAS

Pisum

18

ARCHE-EZ002

Pisum

19

PSC0002

Pisum

20

PSI0002

Pisum

21

PSP0002

Pisum

22

VCL0002

Pisum

23

VFD0002

Pisum

24

2

Pisum

25

PIS 2

Pisum

26

ARCHE-ER002

Pisum

27

HBLFAG-Pis-0002

Pisum

28

VMB003

Pisum

29

AGG3PEAS

Pisum

30

VKR003

Pisum

31

PIS 3

Pisum

32

VKL003

Pisum

33

ARCHE-EZ003

Pisum

34

ARCHE-ES003

Pisum

35

PSC0003

Pisum

36

PSI0003

Pisum

37

ARCHE-ER003

Pisum

38

PSP0003

Pisum

39

HBLFAG-Pis-0003

Pisum

40

3.0005

Pisum

41

3.0006

Pisum

42

PIS 4

Pisum

43

4

Pisum

44

AGG4PEAS

Pisum

45

ARCHE-EZ004

Pisum

46

PSC0004

Pisum

47

PSI0004

Pisum

48

PSP0004

Pisum

49

VCL004

Pisum

50

MGS0004

Pisum