مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Pisum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

VRB???

Pisum

2

PSP0001

Pisum

3

ARCHE-EZ001

Pisum

4

VFB0001

Pisum

5

VCC0001

Pisum

6

VKL0001

Pisum

7

VVR001

Pisum

8

VFD0001

Pisum

9

1

Pisum

10

1

Pisum

11

ARCHE-EP001

Pisum

12

PIS 1

Pisum

13

HBLFAG-Pis-0001

Pisum

14

PSC0001

Pisum

15

PSI0001

Pisum

16

AGG1PEAS

Pisum

17

VFD0002

Pisum

18

AGG2PEAS

Pisum

19

ARCHE-EZ002

Pisum

20

PSC0002

Pisum

21

2

Pisum

22

PSI0002

Pisum

23

PSP0002

Pisum

24

ARCHE-ER002

Pisum

25

PIS 2

Pisum

26

HBLFAG-Pis-0002

Pisum

27

VCL0002

Pisum

28

PSC0003

Pisum

29

AGG3PEAS

Pisum

30

PSI0003

Pisum

31

PIS 3

Pisum

32

ARCHE-EZ003

Pisum

33

ARCHE-ES003

Pisum

34

PSP0003

Pisum

35

VMB003

Pisum

36

VKR003

Pisum

37

VKL003

Pisum

38

ARCHE-ER003

Pisum

39

HBLFAG-Pis-0003

Pisum

40

3.0005

Pisum

41

3.0006

Pisum

42

PSP0004

Pisum

43

PIS 4

Pisum

44

VCL004

Pisum

45

AGG4PEAS

Pisum

46

VSD0004

Pisum

47

MGS0004

Pisum

48

VMB0004

Pisum

49

ARCHE-EZ004

Pisum

50

4

Pisum