مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Prangos

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

AzGR-4079

Prangos

2

AzGR-5079

Prangos

3

AzGR-5098

Prangos

4

AzGR-5133

Prangos

5

AzGR-5152

Prangos

6

AzGR-7850

Prangos

7

AzGR-9311

Prangos

8

AzGR-9637

Prangos

9

AzGR-9659

Prangos

10

AzGR-9664

Prangos

11

AzGR-9685

Prangos

12

AzGR-9712

Prangos

13

AzGR-9720

Prangos

14

AZGR-11842

Prangos

15

24246

Prangos

16

25581

Prangos

17

26207

Prangos

18

177788

Prangos

19

291437

Prangos

20

314477

Prangos

21

360005

Prangos

22

409371

Prangos

23

426730

Prangos

24

552082

Prangos

25

552244

Prangos

26

653266

Prangos

27

806121

Prangos

28

812906

Prangos

29

827625

Prangos

30

835563

Prangos

31

975227

Prangos

32

983730

Prangos