مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Rosa

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

COR CAST 1

Rosa

2

MICRA 01

Rosa

3

SPINO 1

Rosa

4

SICULA 01

Rosa

5

ROSA 1

Rosa

6

RUGO 1

Rosa

7

SV TERM 01

Rosa

8

DOG SMB 01

Rosa

9

SV CAST 1

Rosa

10

DOG CAC 01

Rosa

11

HORTUS-R-S0001

Rosa

12

RUBI 01

Rosa

13

HORTUS-R-S0002

Rosa

14

Tor/03

Rosa

15

Mas/03

Rosa

16

HORTUS-R-S0003

Rosa

17

SW-03-0079-2010

Rosa

18

SW-03-0129-2010

Rosa

19

HORTUS-R-S0004

Rosa

20

HORTUS-R-S0005

Rosa

21

SW-05-0081-2010

Rosa

22

SW-05-0237-2012

Rosa

23

SW-05-0266-2012

Rosa

24

ERS-5-5153 (5171)

Rosa

25

HORTUS-R-S0006

Rosa

26

W6 21202

Rosa

27

W6 21272

Rosa

28

W6 21302

Rosa

29

W6 21331

Rosa

30

W6 26928

Rosa

31

W6 27006

Rosa

32

W6 29977

Rosa

33

W6 30260

Rosa

34

W6 32623

Rosa

35

W6 33332

Rosa

36

W6 33333

Rosa

37

W6 35366

Rosa

38

W6 37550

Rosa

39

W6 39177

Rosa

40

W6 39178

Rosa

41

W6 40319

Rosa

42

W6 40320

Rosa

43

W6 40321

Rosa

44

W6 40582

Rosa

45

W6 40583

Rosa

46

W6 40584

Rosa

47

W6 40585

Rosa

48

W6 40586

Rosa

49

W6 40587

Rosa

50

W6 40588

Rosa