مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Rubus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CRUB 0

Rubus

2

KLBG-R-000001

Rubus

3

Ru001

Rubus

4

R001

Rubus

5

RUB0001

Rubus

6

Ri001

Rubus

7

KLBG-R-000002

Rubus

8

Ru002

Rubus

9

RUB0002

Rubus

10

Ri002

Rubus

11

Ri003

Rubus

12

KLBG-R-000003

Rubus

13

Ru003

Rubus

14

RUB0003

Rubus

15

R003

Rubus

16

R004

Rubus

17

Ri004

Rubus

18

KLBG-R-000004

Rubus

19

Ru004

Rubus

20

RUB0004

Rubus

21

R005

Rubus

22

Ri005

Rubus

23

KLBG-R-000005

Rubus

24

Ru005

Rubus

25

RUB0005

Rubus

26

RUB0006

Rubus

27

R006

Rubus

28

Ri006

Rubus

29

KLBG-R-000006

Rubus

30

Ru006

Rubus

31

W6 26838

Rubus

32

W6 27365

Rubus

33

W6 39688

Rubus

34

W6 39689

Rubus

35

W6 40322

Rubus

36

W6 40595

Rubus

37

W6 42899

Rubus

38

W6 45176

Rubus

39

W6 45177

Rubus

40

W6 47212

Rubus

41

W6 47213

Rubus

42

Ru007

Rubus

43

RUB0007

Rubus

44

R007

Rubus

45

KLBG-R-000007

Rubus

46

Ri007

Rubus

47

Ru008

Rubus

48

RUB0008

Rubus

49

R008

Rubus

50

KLBG-R-000008

Rubus