مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Secale

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

Wrcad

Secale

2

WRERNE

Secale

3

WRBI

Secale

4

WRE

Secale

5

SRL

Secale

6

WRLEIGG

Secale

7

R 1

Secale

8

SC01

Secale

9

WRGO1

Secale

10

CIse 1

Secale

11

SASAHR001

Secale

12

SASAHR002

Secale

13

R 2

Secale

14

SC02

Secale

15

WRGO2

Secale

16

SASAHR003

Secale

17

R 3

Secale

18

SC03

Secale

19

03C0300003

Secale

20

03C0300001

Secale

21

03C0300002

Secale

22

03C0300004

Secale

23

03C0300005

Secale

24

03C0300007

Secale

25

03C0300008

Secale

26

03C0300006

Secale

27

03C0300010

Secale

28

03C0300009

Secale

29

03C0300011

Secale

30

03C0300012

Secale

31

03C0300013

Secale

32

03C0300014

Secale

33

03C0300015

Secale

34

03C0300016

Secale

35

03C0300017

Secale

36

03C0300019

Secale

37

03C0300018

Secale

38

03C0300022

Secale

39

03C0300020

Secale

40

03C0300021

Secale

41

03C0300024

Secale

42

03C0300023

Secale

43

03C0300025

Secale

44

03C0300026

Secale

45

03C0300027

Secale

46

03C0300029

Secale

47

03C0300028

Secale

48

03C0300030

Secale

49

03C0300031

Secale

50

03C0300033

Secale