مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Senecio

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

W6 26958

Senecio

2

W6 26969

Senecio

3

W6 27064

Senecio

4

W6 30285

Senecio

5

W6 30319

Senecio

6

W6 30836

Senecio

7

W6 30939

Senecio

8

W6 32549

Senecio

9

W6 32703

Senecio

10

W6 33345

Senecio

11

W6 34222

Senecio

12

W6 37551

Senecio

13

W6 39185

Senecio

14

W6 40880

Senecio

15

W6 41391

Senecio

16

W6 42651

Senecio

17

W6 42652

Senecio

18

W6 43383

Senecio

19

W6 43384

Senecio

20

W6 43385

Senecio

21

W6 43386

Senecio

22

W6 43387

Senecio

23

W6 43388

Senecio

24

W6 43622

Senecio

25

W6 43623

Senecio

26

W6 43624

Senecio

27

W6 43625

Senecio

28

W6 43901

Senecio

29

W6 44230

Senecio

30

W6 44231

Senecio

31

W6 44232

Senecio

32

W6 44463

Senecio

33

W6 44464

Senecio

34

W6 44467

Senecio

35

W6 45184

Senecio

36

W6 45185

Senecio

37

W6 45186

Senecio

38

W6 45187

Senecio

39

W6 45188

Senecio

40

W6 45390

Senecio

41

W6 45391

Senecio

42

W6 45596

Senecio

43

W6 46417

Senecio

44

W6 46418

Senecio

45

W6 46422

Senecio

46

W6 46641

Senecio

47

W6 46642

Senecio

48

W6 46643

Senecio

49

W6 46644

Senecio

50

W6 46661

Senecio