مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Solanum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ART 000

Solanum

2

unavailable (variety list NLD)

Solanum

3

unavailable (variety list NLD)

Solanum

4

NW-00-0252-2016

Solanum

5

CPC 1

Solanum

6

P001

Solanum

7

AV 1

Solanum

8

RS 1

Solanum

9

FV 1

Solanum

10

ST/PER/001

Solanum

11

HBLFAG-Lyc-0001

Solanum

12

ST/USA/001

Solanum

13

BS 1

Solanum

14

LB 1

Solanum

15

ARCHE-AU001

Solanum

16

Pom001

Solanum

17

GS 1

Solanum

18

Mlz001

Solanum

19

1

Solanum

20

A0001

Solanum

21

SO-01-0130-2010

Solanum

22

SO-01-0167-2010

Solanum

23

NW-01-0236-2010

Solanum

24

NW-01-0237-2010

Solanum

25

NO-01-0403-2010

Solanum

26

SO-01-0463-2011

Solanum

27

NO-01-0493-2012

Solanum

28

SO-01-0506-2011

Solanum

29

SO-01-0507-2011

Solanum

30

NO-01-0522-2012

Solanum

31

NW-01-0551-2012

Solanum

32

NO-01-0576-2012

Solanum

33

NO-01-0687-2010

Solanum

34

NO-01-0699-2011

Solanum

35

SO-01-0784-2012

Solanum

36

SO-01-0882-2012

Solanum

37

MB 2

Solanum

38

Mlz002

Solanum

39

2

Solanum

40

A0002

Solanum

41

BS 2

Solanum

42

AV 2

Solanum

43

GS 2

Solanum

44

HBLFAG-Lyc-0002

Solanum

45

2

Solanum

46

ST/PER/002

Solanum

47

S002

Solanum

48

P002

Solanum

49

ST/USA/002

Solanum

50

Q002

Solanum