مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Sorghum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

SOR 1

Sorghum

2

Sor 1

Sorghum

3

IS 1

Sorghum

4

GBK-000001

Sorghum

5

01Z1500001

Sorghum

6

01Z1500002

Sorghum

7

01Z1500003

Sorghum

8

01Z1500004

Sorghum

9

01Z1500005

Sorghum

10

01Z1500006

Sorghum

11

01Z1500013

Sorghum

12

01Z1500018

Sorghum

13

01Z1500019

Sorghum

14

01Z1500020

Sorghum

15

01Z1500024

Sorghum

16

01Z1500028

Sorghum

17

01Z1500029

Sorghum

18

01Z1500031

Sorghum

19

01Z1500032

Sorghum

20

01Z1500033

Sorghum

21

01Z1500035

Sorghum

22

01Z1500034

Sorghum

23

01Z1500036

Sorghum

24

01Z1500037

Sorghum

25

01Z1500038

Sorghum

26

01Z1500039

Sorghum

27

01Z1500040

Sorghum

28

01Z1500042

Sorghum

29

01Z1500041

Sorghum

30

01Z1500043

Sorghum

31

01Z1500044

Sorghum

32

01Z1500045

Sorghum

33

01Z1600002

Sorghum

34

01Z1600007

Sorghum

35

01Z1600008

Sorghum

36

01Z1700001

Sorghum

37

01Z1700002

Sorghum

38

01Z1800009

Sorghum

39

01Z1800010

Sorghum

40

01Z1800011

Sorghum

41

01Z1800012

Sorghum

42

01Z1800014

Sorghum

43

01Z1800015

Sorghum

44

01Z1800017

Sorghum

45

01Z1800021

Sorghum

46

01Z1800022

Sorghum

47

01Z1800023

Sorghum

48

01Z1800025

Sorghum

49

01Z1800026

Sorghum

50

01Z1800027

Sorghum