مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Trifolium

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ABY-Ac GL/ENZ

Trifolium

2

ABY-Aa ECC

Trifolium

3

ABY-Ac aCLi/CP

Trifolium

4

ABY-Ac aCLi

Trifolium

5

ABY-Ac aCLi/KNOLL

Trifolium

6

ABY-Ac ENZ

Trifolium

7

NW-00-0507-2016

Trifolium

8

TSLI1

Trifolium

9

ABY-MF1

Trifolium

10

APG 1

Trifolium

11

FOD00001

Trifolium

12

ABY-S1

Trifolium

13

TSQC0001

Trifolium

14

TII0001

Trifolium

15

TPI0001

Trifolium

16

TIC0001

Trifolium

17

TPC0001

Trifolium

18

TRESC001

Trifolium

19

ABY-Ac/01/Gr

Trifolium

20

TPNP0001

Trifolium

21

TAC0001

Trifolium

22

ABY-Ac/01/Cut

Trifolium

23

ABY-EUC_TP_001

Trifolium

24

ABY-AC 1

Trifolium

25

TALC0001

Trifolium

26

THC0001

Trifolium

27

ABY-AC 1 UL

Trifolium

28

TSL0001

Trifolium

29

TALI0001

Trifolium

30

TRC0001

Trifolium

31

TSC0001

Trifolium

32

TRP0001

Trifolium

33

NW-01-0009-2011

Trifolium

34

NO-01-0012-2009

Trifolium

35

NW-01-0012-2011

Trifolium

36

NW-01-0022-2011

Trifolium

37

SO-01-0080-2010

Trifolium

38

SO-01-0092-2010

Trifolium

39

NW-01-0131-2010

Trifolium

40

NW-01-0138-2010

Trifolium

41

NW-01-0148-2010

Trifolium

42

NW-01-0156-2010

Trifolium

43

SW-01-0160-2013

Trifolium

44

NO-01-0184-2012

Trifolium

45

NW-01-0206-2011

Trifolium

46

NO-01-0215-2011

Trifolium

47

NW-01-0248-2011

Trifolium

48

NO-01-0352-2011

Trifolium

49

NO-01-0423-2011

Trifolium

50

NO-01-0458-2010

Trifolium