مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Triticum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

WWTOEC

Triticum

2

WWORSF

Triticum

3

WWLENE

Triticum

4

WWcherJ

Triticum

5

SWVIA

Triticum

6

swAGEB

Triticum

7

SWEXTC

Triticum

8

WWVITM

Triticum

9

WWSAVM

Triticum

10

WWMONTE

Triticum

11

WWISEE

Triticum

12

WWBIRGC

Triticum

13

SWSTAB

Triticum

14

SWEXTOR

Triticum

15

WWBLAD

Triticum

16

WWVITB

Triticum

17

WWSAVF

Triticum

18

WWLENN

Triticum

19

WWERN

Triticum

20

WWAUSSD

Triticum

21

swBITC

Triticum

22

SWSUR

Triticum

23

TAc

Triticum

24

WWTOED

Triticum

25

WWORSG

Triticum

26

WWLENC

Triticum

27

WWchera

Triticum

28

swvi

Triticum

29

Kärntner

Triticum

30

SWARK

Triticum

31

WWVITH

Triticum

32

WWSAVN

Triticum

33

WWMONTF

Triticum

34

WWISEF

Triticum

35

WWBIR

Triticum

36

SWSTA

Triticum

37

SWDAD

Triticum

38

SWTAIB

Triticum

39

WWVIT

Triticum

40

WWSAVG

Triticum

41

WWLENO

Triticum

42

WWER

Triticum

43

WWAUSSA

Triticum

44

SWBITS

Triticum

45

SWMOL

Triticum

46

TAb

Triticum

47

wwons

Triticum

48

WWTOER

Triticum

49

WWSARR

Triticum

50

WWLEND

Triticum