مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Triticum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

WWSAVP

Triticum

2

WWSARRI

Triticum

3

WWISEL

Triticum

4

WWBRUS

Triticum

5

swVERB

Triticum

6

SWEXTA

Triticum

7

SWRJU

Triticum

8

WWVITF

Triticum

9

WWSAVC

Triticum

10

WWLID

Triticum

11

WWISE

Triticum

12

WWAUSSK

Triticum

13

swAGEC

Triticum

14

SWPG

Triticum

15

TAf

Triticum

16

WWTOEA

Triticum

17

WWORSD

Triticum

18

WWLENF

Triticum

19

WWcherH

Triticum

20

swVISC

Triticum

21

swac

Triticum

22

SWEXTB

Triticum

23

WWSAVQ

Triticum

24

WWSARRJ

Triticum

25

WWISEM

Triticum

26

WWCHER

Triticum

27

swVERA

Triticum

28

SWLIT

Triticum

29

SWRON

Triticum

30

WWVITG

Triticum

31

WWSAVD

Triticum

32

WWLIDA

Triticum

33

WWGUTT

Triticum

34

WWAUSSL

Triticum

35

swAGED

Triticum

36

SWGRIZ

Triticum

37

TAe

Triticum

38

WWtoeb

Triticum

39

WWORSE

Triticum

40

WWLENG

Triticum

41

WWcherI

Triticum

42

SWVIS

Triticum

43

swAGEA

Triticum

44

SWLENSZ

Triticum

45

WWVITL

Triticum

46

WWSAVL

Triticum

47

WWMONTD

Triticum

48

WWISEK

Triticum

49

WWBIRGB

Triticum

50

swv

Triticum