مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vicia

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ABT

Vicia

2

abLIDb

Vicia

3

abLIDa

Vicia

4

abLID

Vicia

5

ABLEIGG

Vicia

6

ABE

Vicia

7

ABA

Vicia

8

NW-00-0131-2016

Vicia

9

NW-00-0255-2016

Vicia

10

NW-00-0266-2016

Vicia

11

VFC0001

Vicia

12

JO 1

Vicia

13

ABY-DAB PR.1

Vicia

14

VIC 1

Vicia

15

ERV 1

Vicia

16

FAB 1

Vicia

17

ARCHE-BP001

Vicia

18

VVC0001

Vicia

19

MKD00001

Vicia

20

NAR 1

Vicia

21

VSC0001

Vicia

22

1.0001

Vicia

23

1.0003

Vicia

24

1.0004

Vicia

25

SW-01-0004-2010

Vicia

26

1.0005

Vicia

27

1.0006

Vicia

28

1.0007

Vicia

29

1.0008

Vicia

30

1.0009

Vicia

31

1.001

Vicia

32

1.0011

Vicia

33

1.0012

Vicia

34

1.0013

Vicia

35

1.0014

Vicia

36

1.0015

Vicia

37

SO-01-0036-2010

Vicia

38

SO-01-0037-2010

Vicia

39

SO-01-0068-2010

Vicia

40

NW-01-0132-2011

Vicia

41

NW-01-0137-2010

Vicia

42

NW-01-0140-2011

Vicia

43

NW-01-0155-2010

Vicia

44

NO-01-0179-2011

Vicia

45

NW-01-0185-2010

Vicia

46

NW-01-0185-2011

Vicia

47

NW-01-0188-2011

Vicia

48

NW-01-0200-2010

Vicia

49

NW-01-0202-2011

Vicia

50

NO-01-0202-2011

Vicia