مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vigna

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

TVu-1

Vigna

2

TVm-1

Vigna

3

VI000001

Vigna

4

TVSu-1

Vigna

5

TVr-1

Vigna

6

VIG 1

Vigna

7

VIG 2

Vigna

8

TVu-2

Vigna

9

SGB2

Vigna

10

VI000002

Vigna

11

TVNu-2

Vigna

12

TVSu-2

Vigna

13

TVr-2

Vigna

14

TVr-3

Vigna

15

TVu-3

Vigna

16

SGB3

Vigna

17

VI000003

Vigna

18

TVNu-3

Vigna

19

TVSu-3

Vigna

20

VIG 3

Vigna

21

VIG 4

Vigna

22

TVr-4

Vigna

23

TVu-4

Vigna

24

SGB4

Vigna

25

VI000004

Vigna

26

TVSu-4

Vigna

27

NI_4

Vigna

28

VIG 5

Vigna

29

TVr-5

Vigna

30

TVu-5

Vigna

31

SGB5

Vigna

32

NI_5

Vigna

33

VI000005

Vigna

34

TVSu-5

Vigna

35

05L0500334

Vigna

36

05L0500335

Vigna

37

TVNu-6

Vigna

38

VIG 6

Vigna

39

TVr-6

Vigna

40

TVu-6

Vigna

41

SGB6

Vigna

42

VI000006

Vigna

43

TVSu-6

Vigna

44

TVSu-7

Vigna

45

VIG 7

Vigna

46

TVr-7

Vigna

47

TVu-7

Vigna

48

SGB7

Vigna

49

VI000007

Vigna

50

ROM007:12401

Vigna