مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vigna

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

TVr-1

Vigna

2

VIG 1

Vigna

3

TVu-1

Vigna

4

TVm-1

Vigna

5

VI000001

Vigna

6

TVSu-1

Vigna

7

TVr-2

Vigna

8

VIG 2

Vigna

9

TVu-2

Vigna

10

SGB2

Vigna

11

VI000002

Vigna

12

TVNu-2

Vigna

13

TVSu-2

Vigna

14

VIG 3

Vigna

15

TVr-3

Vigna

16

TVu-3

Vigna

17

SGB3

Vigna

18

VI000003

Vigna

19

TVNu-3

Vigna

20

TVSu-3

Vigna

21

NI_4

Vigna

22

VIG 4

Vigna

23

TVr-4

Vigna

24

TVu-4

Vigna

25

SGB4

Vigna

26

VI000004

Vigna

27

TVSu-4

Vigna

28

TVSu-5

Vigna

29

VIG 5

Vigna

30

TVr-5

Vigna

31

TVu-5

Vigna

32

SGB5

Vigna

33

NI_5

Vigna

34

VI000005

Vigna

35

05L0500334

Vigna

36

05L0500335

Vigna

37

TVSu-6

Vigna

38

TVNu-6

Vigna

39

VIG 6

Vigna

40

TVr-6

Vigna

41

TVu-6

Vigna

42

SGB6

Vigna

43

VI000006

Vigna

44

VI000007

Vigna

45

TVSu-7

Vigna

46

VIG 7

Vigna

47

TVr-7

Vigna

48

TVu-7

Vigna

49

SGB7

Vigna

50

ROM007:12401

Vigna