مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vitis

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

MA1_RH

Vitis

2

G001

Vitis

3

HORTUS-W-R0001

Vitis

4

DVIT 1

Vitis

5

R#1

Vitis

6

RS 001

Vitis

7

AV01

Vitis

8

VV001

Vitis

9

RS 1

Vitis

10

DVIT 1

Vitis

11

VIT00001

Vitis

12

KLOST-001

Vitis

13

TEL0001

Vitis

14

E1 - 01

Vitis

15

E1 - 02

Vitis

16

E1 - 03

Vitis

17

E1 - 04

Vitis

18

E1 - 05

Vitis

19

E1 - 06

Vitis

20

E1 - 07

Vitis

21

E1 - 08

Vitis

22

E1 - 09

Vitis

23

CPVO-01-1

Vitis

24

E1 - 10

Vitis

25

M.1.1.

Vitis

26

AV01-1

Vitis

27

RS 1/1

Vitis

28

E1 - 11

Vitis

29

E1 - 12

Vitis

30

E1 - 13

Vitis

31

E1 - 14

Vitis

32

E1 - 15

Vitis

33

E1 - 16

Vitis

34

E1 - 17

Vitis

35

E1 - 18

Vitis

36

E1 - 19

Vitis

37

CPVO-01-2

Vitis

38

E1 - 20

Vitis

39

M.1.2.

Vitis

40

E1 - 21

Vitis

41

E1 - 22

Vitis

42

E1 - 23

Vitis

43

E1 - 24

Vitis

44

E1 - 25

Vitis

45

E1 - 26

Vitis

46

E1 - 27

Vitis

47

E1 - 28

Vitis

48

E1 - 29

Vitis

49

CPVO-01-3

Vitis

50

E1 - 30

Vitis