مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Zea

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

maGIMI

Zea

2

maGEST

Zea

3

magerm

Zea

4

MAMAL

Zea

5

mafranch

Zea

6

maEYHO

Zea

7

madussex

Zea

8

mavouv

Zea

9

maDEI

Zea

10

maTURT

Zea

11

macham

Zea

12

mastpier

Zea

13

mabrig

Zea

14

maGRONE

Zea

15

maTEIM

Zea

16

maGLIS

Zea

17

INB 1

Zea

18

maVISP1

Zea

19

ARCHE-MS001

Zea

20

MRIZP00001

Zea

21

TEMP 1

Zea

22

maSION1

Zea

23

BPGV00001

Zea

24

NC000001

Zea

25

maSIER1

Zea

26

madron1

Zea

27

ZEA 1

Zea

28

CIMMYTMA 1

Zea

29

SIN 1

Zea

30

TZm-1

Zea

31

VA 1

Zea

32

ZM001

Zea

33

01Z0100005

Zea

34

01Z0100006

Zea

35

01Z0100007

Zea

36

01Z0100008

Zea

37

01Z0100009

Zea

38

01Z0100012

Zea

39

01Z0100014

Zea

40

01Z0100021

Zea

41

01Z0100023

Zea

42

01Z0100022

Zea

43

01Z0100024

Zea

44

01Z0100026

Zea

45

01Z0100029

Zea

46

01Z0100031

Zea

47

01Z0100032

Zea

48

01Z0100036

Zea

49

01Z0100038

Zea

50

01Z0100045

Zea