مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Zea

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

mastpier

Zea

2

mabrig

Zea

3

maGRONE

Zea

4

maTEIM

Zea

5

maGLIS

Zea

6

maGIMI

Zea

7

maGEST

Zea

8

magerm

Zea

9

MAMAL

Zea

10

mafranch

Zea

11

maEYHO

Zea

12

madussex

Zea

13

mavouv

Zea

14

maDEI

Zea

15

maTURT

Zea

16

macham

Zea

17

CIMMYTMA 1

Zea

18

VA 1

Zea

19

INB 1

Zea

20

ZM001

Zea

21

MRIZP00001

Zea

22

maVISP1

Zea

23

ARCHE-MS001

Zea

24

BPGV00001

Zea

25

maSION1

Zea

26

maSIER1

Zea

27

madron1

Zea

28

TEMP 1

Zea

29

TZm-1

Zea

30

ZEA 1

Zea

31

NC000001

Zea

32

01Z0100005

Zea

33

01Z0100006

Zea

34

01Z0100007

Zea

35

01Z0100008

Zea

36

01Z0100009

Zea

37

01Z0100012

Zea

38

01Z0100014

Zea

39

01Z0100021

Zea

40

01Z0100023

Zea

41

01Z0100022

Zea

42

01Z0100024

Zea

43

01Z0100026

Zea

44

01Z0100029

Zea

45

01Z0100031

Zea

46

01Z0100032

Zea

47

01Z0100036

Zea

48

01Z0100038

Zea

49

01Z0100045

Zea

50

01Z0100047

Zea