مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Zea

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

maTURT

Zea

2

macham

Zea

3

mastpier

Zea

4

mabrig

Zea

5

maGRONE

Zea

6

maTEIM

Zea

7

maGLIS

Zea

8

maGIMI

Zea

9

maGEST

Zea

10

magerm

Zea

11

MAMAL

Zea

12

mafranch

Zea

13

maEYHO

Zea

14

madussex

Zea

15

mavouv

Zea

16

maDEI

Zea

17

TEMP 1

Zea

18

NC000001

Zea

19

SIN 1

Zea

20

TZm-1

Zea

21

ZEA 1

Zea

22

VA 1

Zea

23

ZM001

Zea

24

INB 1

Zea

25

maVISP1

Zea

26

ARCHE-MS001

Zea

27

MRIZP00001

Zea

28

maSION1

Zea

29

BPGV00001

Zea

30

maSIER1

Zea

31

CIMMYTMA 1

Zea

32

madron1

Zea

33

01Z0100005

Zea

34

01Z0100006

Zea

35

01Z0100007

Zea

36

01Z0100008

Zea

37

01Z0100009

Zea

38

01Z0100012

Zea

39

01Z0100014

Zea

40

01Z0100021

Zea

41

01Z0100023

Zea

42

01Z0100022

Zea

43

01Z0100024

Zea

44

01Z0100026

Zea

45

01Z0100029

Zea

46

01Z0100031

Zea

47

01Z0100032

Zea

48

01Z0100036

Zea

49

01Z0100038

Zea

50

01Z0100045

Zea