مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

villosulicarpa

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

Grif 7653

Arachis

2

Grif 7655

Arachis

3

ICG 8142

Arachis

4

ICG 8143

Arachis

5

9500

Arachis

6

Grif 11986

Arachis

7

Grif 11989

Arachis

8

ICG 13258

Arachis

9

ICG 13259

Arachis

10

ICG 13260

Arachis

11

ICG 15154

Arachis

12

ICG 15155

Arachis

13

ICG 15427

Arachis

14

GBK-016382

Arachis

15

PI 263394

Arachis

16

PI 273482

Arachis

17

AGG319273WARA

Arachis

18

AGG320795WARA

Arachis

19

PI 336984

Arachis

20

PI 336985

Arachis

21

PI 604839

Arachis

22

PI 604840

Arachis